Sol·liciti informació
Ado Cerramientos Metálicos
Fabricants i instal·ladors de tancaments,
serralleria, portes, automatismes,...
Mobiliari urbà i Senyalització viària.
contacte
angles
italià
françes
castellà
cercador
zona outlet
xarxes socials Pinterest Ado a Linkedin Ado a Instagram Ado a Facebook Ado a Youtube Ado a Twitter Ado a Flickr

bolsa de trabajo

entrar al blog
Índex > Empresa > Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat té per objecte informar els usuaris (“Usuaris” o “Vostè”) sobre la recollida i tractament de les dades personals obtingudes a través del portal adosa.es (“Portal”).

L'accés i utilització del Portal implica el coneixement i l'acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de Privacitat.

Responsable del tractament

Identitat: Ado Cerramientos Metálicos S.A. (d'ara endavant, "ADO")

CIF: A58044652

Adreça postal: c/ Acer 37-43, 08915 Badalona

Telèfon: 93 456 03 03

Correo electrònic: rgpd@adosa.es

DPO: ADO disposa d'un Delegat de Protecció de Dades amb el qual pot contactar a través de la següent adreça de correu lopd@adosa.es o dirigint-se a ella per escrit a l'adreça postal assenyalada a dalt.

Com recollim les dades personals?

ADO recull informació dels Usuaris quan aquests fan ús d'aquelles funcionalitats del Portal que requereixin facilitar determinades dades personals. En concret, ADO registrarà la següent informació:

  • Dades facilitades a través del formulari de contacte que l'Usuari interessat a obtenir informació sobre els nostres serveis o realitzar qualsevol tipus de consulta o sol·licitud facilita ADO.
  • Dades facilitades a través de la secció “Ofertes treball”, inclosos els currículums que els Usuaris ens envien.
  • Adreça de correu electrònic que faciliten els Usuaris per a subscriure's al nostre newsletters i per a rebre les nostres comunicacions.
  • Dades facilitades mitjançant l'enviament de correus electrònics a les adreces que s'identifiquin en el Portal.
  • Dades facilitades mitjançant l'emplenament dels formularis o ús de les funcionalitats ofertes a cada moment en el Portal.

L'ús dels diferents formularis i/o funcionalitats habilitades en el Portal és voluntari. No obstant això, alguns camps són necessaris per a atendre correctament la seva petició, per la qual cosa la negativa de l'Usuari a facilitar la informació requerida en els camps obligatoris impedirà a ADO atendre la seva sol·licitud.

Per a quines finalitats utilitza ADO les dades personals dels Usuaris?.

Les dades personals que l'Usuari del Portal ens faciliti mitjançant els formularis i funcionalitats habilitades en el Portal seran tractats amb caràcter general amb la finalitat de facilitar la informació demanada pels Usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds, així com amb qualsevol altra finalitat a la qual es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes a cada moment a través del Portal.

En el cas de les dades facilitades per l'Usuari a través de la Secció “Ofertes treball”, les dades seran tractades per a valorar i gestionar la seva possible participació en els processos de selecció de personal, presents o futurs, duts a terme per ADO.

Addicionalment, en els supòsits en els quals els Usuaris s'hagin subscrit a nostra newsletter, les seves dades personals seran tractats amb la finalitat de remetre-li per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics (email, SMS, etc.), comunicacions comercials sobre els nostres productes, així com informació sobre les nostres activitats, incloent-hi notícies rellevants sobre ADO i informació sobre esdeveniments que organitzem, patrocinem o en els quals d'una altra manera participi ADO o els seus professionals.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals dels Usuaris no seran comunicats a tercers, excepte per al compliment d'obligacions legals a les quals estigués subjecte ADO.

Legitimació dels tractaments

La base legal dels tractaments és el consentiment atorgat pels Usuaris prestat mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat i les caselles corresponents.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservats durant el temps necessari per a atendre i gestionar la informació demanada pels Usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds o complir qualsevol altra finalitat a la qual es refereixin els formularis i funcionalitats ofertes a cada moment a través del Portal.

En el cas de les dades personals facilitades a través de la secció “Ofertes treball”, mantindrem les dades personals durant un termini màxim de [1 any]. Entenem que passat aquest període, les seves dades poden estar desactualizados, per la qual cosa procedirem a la supressió de tota la seva informació.

Si s'ha subscrit a nostra newsletter o d'una altra manera ha prestat el seu consentiment perquè puguem enviar-li comunicacions comercials, mantindrem les seves dades mentre Vostè no arrebossat aquest consentiment.

Transcorreguts els citats terminis, les dades personals dels Usuaris podran ser bloquejats i mantinguts per ADO per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d'aquestes responsabilitats. Passat aquest període, les dades personals seran esborrats per ADO.

Com haig d'actualitzar les meves dades personals?

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a ADO a través d'aquest Portal són veraços, correctes, actuals i complets. L'Usuari es fa responsable de comunicar a ADO qualsevol modificació o actualització d'aquests, mitjançant l'enviament d'una comunicació a les adreces postals o electròniques previstes en l'apartat “Com exercito els meus drets?” i seguint les indicacions contingudes en aquest.

Què ocorre si facilito a ADO dades de terceres persones?

Amb caràcter general, queda prohibit que els Usuaris facilitin dades personals relatives a tercers. No obstant això, en el cas que l'Usuari faciliti dades personals de tercers deurà, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les seves dades a ADO, informar aquestes persones sobre el contingut d'aquesta Política de Privacitat. L'Usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d'aquestes terceres persones per a la comunicació de les seves dades personals a ADO amb els fins previstos en la present Política de Privacitat.

Com exercito els meus els drets?

L'Usuari pot, en qualsevol moment, revocar els consentiments prestats, així com sol·licitar a ADO confirmació sobre si les seves dades personals estan sent tractats per nosaltres i, en cas afirmatiu, accedir a aquests. Així mateix, pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals es van recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, l'Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. També podrà oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies. ADO deixarà de tractar les dades personals, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, quan sigui procedent, l'Usuari podrà exercitar el dret de portabilitat per a obtenir les dades en format electrònic o que es transmetin els mateixos a una altra entitat.

A tals efectes podrà utilitzar els següents canals, acompanyant sempre fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la seva identitat:

  • Per carta a l'adreça: Calle Acer 37-43, 08320 Badalona
  • Per correu electrònic a: rgpd@adosa.es

Finalment, en cas que l'Usuari tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, podrà dirigir-se al nostre responsable de seguretat presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Clàusula Newsletter

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un sistema de tractament sota la responsabilitat de ADO amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre-li periòdicament nostre Newsletter. En compliment amb la normativa vigent, ADO informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat.
L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a la nostra adreça Carrer Acer 37-43, 08320 Badalona.

Així mateix, l'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció al Newsletter, enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic rgpd@adosa.es.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
La confirmació de la subscripció implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat

ADO es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta Política de Privacitat. Quan es produeixin aquests canvis, es comunicaran als Usuaris mitjançant avisos en el Portal, per correu electrònic o bé través de qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.ado condiciones de venta nota legal politica de privacidad cookies condiciones de venta nota legal politica de privacidad cookies
logo ado

c/ Acer 37-43. 08915 Badalona.
c/ Indústria 173. 08025 Barcelona.

descargar catalogo mobiliario urbano y señalizacion vial


logo ado

c/ Acer 37-43. 08915 Badalona.
c/ Indústria 173. 08025 Barcelona.

descargar catalogo mobiliario urbano y señalizacion vial